9-10 klasių mokiniai

1. Respublikos Prezidento asmuo neliečiamas, kol eina savo pareigas, tačiau jis gali būti pašalintas iš pareigų šiurkščiai pažeidęs Konstituciją arba sulaužęs priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas. Kas sprendžia Respublikos Prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą?

a) Generalinė prokuratūra;

b) Konstitucinis Teismas;

c) Seimas apkaltos proceso tvarka;

d) Teisingumo

 

2. Kuris Lietuvos Respublikos pilietis negali būti renkamas Seimo nariu?

a) Pilietis, nesusijęs priesaika ir pasižadėjimu su užsienio valstybe;

b) rinkimų dieną yra 25 metų amžiaus;

c) Pilietis, kuris nuolat gyvena Lietuvoje;

d) Nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat asmenys, teismo pripažinti neveiksniais.

 

3. Ministrai vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims yra tiesiogiai pavaldūs:

a) Respublikos Prezidentui;

b) Seimui;

c) valdančiosios partijos pirmininkui;

d) Ministrui Pirmininkui.

 

4. Kiek teisėjų sudaro Konstitucinį Teismą?

a) 3

b) 5

c) 7

d) 9

 

5. Savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Kam pavesta prižiūrėti, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo vyriausybės sprendimus?

a) Ministrui Pirmininkui;

b) Vyriausybės skiriamiems atstovams;

c) Respublikos Prezidento skiriamiems atstovams;

d) Seimo nariams, išrinktiems toje savivaldybėje.

 

6. Svarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba. Į ją įeina Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas, Krašto apsaugos ministras, Lietuvos kariuomenės vadas ir ?

a) NATO atstovai Lietuvoje;

b) vienas iš Seimo narių;

c) Seimo Pirmininkas;

d) Užsienio reikalų

 

7. Kas skiria Lietuvos banko valdybos pirmininką?

a) Respublikos Prezidentas Seimo teikimu;

b) Seimas Ministro Pirmininko teikimu;

c) Ministras Pirmininkas Respublikos Prezidento teikimu;

d) Seimas Respublikos Prezidento teikimu.

 

8. 1992 m. spalio 25 d. referendume buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Kada ji įsigaliojo?

a) 1992 m. spalio 26 d. ;

b) 1992 m. lapkričio 2 d. ;

c) 1992 m. lapkričio 11 d. ;

d) 1993 m. sausio 01

 

9. Kokio dokumento priėmimo procesas pavaizduotas šiose iliustracijose?

a) Išrinktas Seimas;

b) priimta dviguba pilietybė;

c) priimta Konstitucija;

d) Lietuva paskelbta demokratine

 

10. Lietuvos Respublikoje teisingumą vykdo teismas. Kieno vardu teismas priima sprendimus?

a) Teisėjo asmeniniu vardu;

b) Lietuvos Respublikos vardu;

c) Seimo vardu;

d) visuomenės

 

11. Kokią nuostatą galima rasti visose XXa. Lietuvos Respublikos priimtose Konstitucijose?

a) Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika;

b) valstybės valdžią vykdo Seimas, Vyriausybė ir Teismas;

c)  Lietuvos valstybės sostinė yra Vilniaus miestas;

d) Seimas renkamas penkeriems

 

12. Valstybės kontrolei vadovauja valstybės kontrolierius, kurį penkeriems metams Respublikos Prezidento teikimu skiria Seimas. Ką prižiūri valstybės kontrolė?

a) ar teisingai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas;

b) ar teisėtai ir sąžiningai Seimo nariai atlieka savo pareigas;

c) ar teisėtai naudojamas ir valdomas privatus kapitalas;

d) ar teisėtai yra organizuojamos rinkliavos ir renkami mokesčiai.

 

13. Kokia veikla, be savo tiesioginių pareigų, gali užsiimti teisėjas?

a) Dirbti verslo ir komercijos srityse;

b) dalyvauti politinių partijų ir politinių organizacijų veikloje;

c)  užsiimti pedagogine ir kūrybine veikla;

d) steigti ir valdyti privačią įmonę.

 

14. Kada naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį Seimo posėdį?

a) Savaitė po Seimo išrinkimo;

b)  ne vėliau kaip per 15 dienų po Seimo išrinkimo;

c) ne vėliau kaip per 20 dienų po Seimo išrinkimo;

d) kai naujiesiems Seimo nariams įteikiamas Seimo nario pažymėjimas.

 

5. Kurios funkcijos Seimas neatlieka?

a) Leidžia įstatymus;

b) tvirtina valstybės biudžetą;

c) ratifikuoja ir denonsuoja LR tarptautines sutartis;

d) vykdomosios valdžios funkcijų.

 

 

16. Lietuvos kariuomenės karininkas, dalyvaujantis strateginėse operacijose, vadovaujantis tarptautinėms karinėms misijos, yra labai gerbiamas Lietuvos Respublikoje. Visuomenė skatina ir kviečia karininką dalyvauti politinių partijų ir organizacijų veikloje. Ar statutinis karininkas gali tapti politiku? Savo pasirinkimą taip ar ne, argumentuokite, pasiremdami Konstitucijos straipsniais ir žiniomis.