7-8 klasių mokiniai

 

1. Kaip vadinasi ši Konstitucijos dalis:
„LIETUVIŲ TAUTA
prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę;
jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis;
šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę;
išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius;
įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje;
puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę;
siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės; atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią
KONSTITUCIJĄ

 

a) Preambulė;

b) Įvadas;

c) Pastraipa;

d) Inauguracija;

 

2. Kada įsigalioja Seimo priimti įstatymai?

a)  kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Prezidentas;

b) kai patvirtina Seimas ir pasirašo Seimo Pirmininkas;

c) kai patvirtina ministrai ir pasirašo Ministras Pirmininkas;

d) kai patvirtina respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras.

 

3. Remiantis LR Konstitucijos 140 str. Vyriausiasis valstybės ginkluotojų pajėgų vadas yra:

a) Krašto apsaugos ministras;

b)  Respublikos Prezidentas;

c) Kariuomenės vadas;

d) Seimo

 

4. Kas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją nustato referendumo skelbimo ir vykdymo datą?

a) Respublikos Seimas

b) Respublikos Prezidentas

c) Įstatymas

d) Vyriausybė

 

5. Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek per demokratiškai išrinktus savo atstovus, tiek tiesiogiai. Kokios teisės yra suteikiamos piliečiams siekiant tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį?
Pasirinkite neteisingą variantą:

a) teisė kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą,

b) apskųsti valdžios pareigūnų sprendimus

c) organizuoti valstybinės valdžios nuvertimą

d) negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius

 

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją suverenitetas priklauso:

a) Piliečiams;

b) Tautai;

c) visiems Lietuvoje gyvenantiems pilnamečiams gyventojams;

d) Seimo

 

7. LR Konstitucijos 129 str. yra nurodyta, kada prasideda ir baigiasi biudžetiniai metai. Pasirinkite teisingą atsakymą:

a) kai išrenkamas naujas Seimas;

b) kai prasideda ir baigiasi kalendoriniai metai;

c) nuo Kalėdų iki Velykų;

d) kai išrenkamas naujas Respublikos Prezidentas.

 

 

8. Valstybės kontrolei vadovauja valstybės kontrolierius, kurį penkeriems metams Respublikos Prezidento teikimu skiria Seimas. Ką prižiūri valstybės kontrolė?

a) Ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas;

b) ar teisėtai ir sąžiningai valstybės piliečiai atlieka savo pareigas;

c) ar teisėtai valdomas ir prižiūrimas privatus kapitalas;

d) ar sąžiningai ir dorai savo pareigas atlieka tautos išrinkti Seimo nariai?

 

9. Ar LR Konstitucijoje yra įtvirtinta valstybinė kalba?

a) Taip

b) Ne

 

10. Kurio straipsnio nėra 1992 m. LR Konstitucijoje?

a) Valstybė gina vartotojo interesus;

b) vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje, tausoti jų palikimą;

c) katalikų bažnyčią globoja valstybė;

d) minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.

 

11. Svarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba. Į ją įeina Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas, Krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas ir …?

a) NATO atstovai Lietuvoje;

b) vienas iš Seimo narių;

c) Seimo Pirmininkas;

d) Užsienio reikalų.

 

12. Respublikos Prezidentas renkamas ne daugiau dviem kadencijom iš eilės. Ar yra reglamentuotos Seimo narių kadencijų skaičius?

a) Taip

b) Ne

 

13. Kurioje šalyje buvo priimta pirmoji Europos Konstitucija?

a)  Abiejų Tautų Respublikoje,

b) Prancūzijoje,

c) Jungtinėje Karalystėje,

d) carinėje Rusijoje.

 

14. LR Konstitucija skelbia, kad „Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė,…………………….. “. Pasirinkite trūkstamą instituciją.

a) Ministerijos;

b) Teismai;

c) miesto tarybos;

d) kancleris.

 

15. Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalinti eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja?

a) Seimo Pirmininkas;

b) Ministras Pirmininkas;

c) Pirmasis patarėjas;

d) Užsienio reikalų

 

16. ,,Aš gyvenu demokratinėje valstybėje” – remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos teiginiai ir savo žiniomis patvirtinkite šią vertybę (parašykite 5-7 sakinius).