11-12 klasės

 

1. Kokią bendrą nuostatą galime rasti 1922 m., 1938 m. ir 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijose?

 

a) Lietuvos valstybė nepriklausoma demokratinė respublika;

b) Respublikos Prezidentą renka Tautos atstovai;

c) Lietuvos valstybės sostinė yra Vilnius;

d) valstybės valdžią vykdo Seimas, Vyriausybė ir teismas.

 

2. Lietuvos Respublikos Konstitucija numato piliečių rinkimų teisę. Į kokias institucijas rinksime atstovus 2024 m.?

 

a) Respublikos Prezidento, savivaldybių, Lietuvos Respublikos Seimo;

b) savivaldybių, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento;

c) Europos Parlamento, Respublikos Prezidento, savivaldybių, Lietuvos Respublikos Seimo;

d) Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo.

 

3. Savivaldybių tarybas Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai renka:

 

a) dvejiems metams;

b) trejiems metams;

c) ketveriems metams;

d) savivaldybių tarybas renka tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

 

4. Ko negali skelbti Seimo Pirmininkas, laikinai pavaduojantis Respublikos Prezidentą?

 

a) Prezidento rinkimų;

b) pirmalaikių Seimo rinkimų;

c) savivaldybių tarybų rinkimų;

d) kad vienu metu užima Respublikos Prezidento ir Seimo Pirmininko pareigas.

 

5. Kokią teisę dirbančiam žmogui užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucija?

 

a) Vyriausybė įsipareigoja suteikti darbą visiems norintiems;

b) darbuotojai, gindami savo ekonominius ir socialinius interesus, turi teisę streikuoti;

c) dirbantieji privalo kaupti lėšas pensijai;

d) kiekvienas dirbantis turi teisę į kassavaitines nemokamas atostogas.

 

6. Seimas leidžia įstatymus. Kada įstatymai laikomi priimtais?

 

a) jeigu už juos balsavo dauguma Seimo narių;

b) jeigu už juos balsavo visi Seimo nariai;

c) jeigu už juos balsavo dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje;

d) jeigu už juos balsavo ne mažiau kaip pusė Seimo narių ir Vyriausybė.

 

7. Kada Respublikos Prezidentas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų?

 

a) jeigu po pirmalaikių Seimo rinkimų nepraėjo 8 mėnesiai;

b) kai tam prieštarauja Vyriausybė;

c) jeigu iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos liko mažiau kaip 6 mėnesiai;

d) kai tam prieštarauja rinkėjai.

 

8. Kada ir kam Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus?

 

a) Seimui po Respublikos Prezidento rinkimų;

b) piliečiams, turintiems rinkimų teisę po Seimo rinkimų;

c) Ministrui Pirmininkui, išrinkus naują Respublikos Prezidentą;

d) Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus Respublikos Prezidentą.

 

9. Pagal Konstitucijos 46 straipsnį valstybė privalo reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Kuo grindžiamas Lietuvos ūkis?

 

a) valstybine nuosavybe ir kolektyvine inciatyva;

b) bendruomenine žemės nuosavybės forma ir monopolizuota pramone;

c) privačios nuosavybės teise, asmenine ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva;

d) kooperatine ūkininkavimo forma ir visaliaudine nuosavybe.

 

10. Lietuvos bankui vadovauja banko valdyba, kurią sudaro pirmininkas, jo pavaduotojai ir nariai. Kas skiria Lietuvos banko valdybos pirmininką?

 

a) Seimas Vyriausybės teikimu;

b) valstybės kontrolierius;

c) Respublikos Prezidentas Seimo teikimu;

d) Seimas Respublikos Prezidento teikimu.

  

11. Kas teikia Seimui išvadą apie metinę biudžeto įvykdymo apyskaitą?

 

a) valstybės kontrolierius;

b) finansų ministras;

c) Ministras Pirmininkas;

d) Seimo Biudžeto ir finansų komitetas.

 

12. Kas užtikrinama savivaldybėms Lietuvos Respublikos Konstitucijoje?

 

a) niekas neturi teisės įvesti tiesioginį valdymą savivaldybėse;

b) savivaldybių tarybų nariais renkami Lietuvos Respublikos piliečiai penkeriems metams;

c) savivaldybių tarybos dėl jų teisių pažeidimo turi teisę kreiptis į teismą;

d) Lietuvos Respublikos finansų ministerija sudaro ir tvirtina savivaldybių biudžetą.

 

13. Išspręskite užduotį ir atpažinkite istorinę Lietuvos valstybės datą (metus).
-82-18×2-52+(326×105-144÷12)-32056= ?

 

a) Lietuvos valstybės atkūrimo diena;

b) Lietuvos valstybės okupacijos diena;

c) referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija;

d) Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją.

 

14. Kurių Lietuvos Respublikos asmenų laisvė negali būti suvaržyta be Seimo, o laikotarpiu tarp Seimo sesijų ‒ be Respublikos Prezidento sutikimo? Pažymėkite klaidingą atsakymą.

 

a) bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų teisėjų;

b) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko;

c) savivaldybių tarybų narių;

d) Ministro Pirmininko ir ministrų.

 

15. Kada naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį Seimo posėdį?

 

a) praėjus savaitei po naujo Seimo išrinkimo, skaičiuojant nuo rezultatų paskelbimo;

b) kai juos pakviečia Prezidentas, tačiau ne vėliau kaip per 15 dienų po Seimo išrinkimo;

c) ne vėliau kaip per 20 dienų po Seimo išrinkimo, kai jau būna prisiekę visi naujieji Seimo nariai;

d) kai visi naujai išrinkti Seimo nariai gauna Seimo nario pažymėjimus.

 

16. Kada Lietuvoje negali būti steigiami teismai su ypatingais įgaliojimais?

 

a) taikos metu;

b) karo padėties metu;

c) nepaprastosios padėties metu;

d) pandemijos laikotarpiu.

 

17. Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus. Kada ši teisė įstatymo nustatyta tvarka gali būti ribojama? Pažymėkite klaidingą atsakymą.

 

a) kai reikia apsaugoti visuomenės ir valstybės saugumą;

b) kai reikia apsaugoti viešąją tvarką;

c) kai reikia apsaugoti žmonių sveikatą ar dorovę;

d) kai reikia suvaržyti politinius oponentus ir priešiškai valdančiai daugumai nusiteikusius piliečius.

 

18. Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose. Visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimami nutarimai. Kas pasirašo Vyriausybės nutarimus?

 

a) Ministras Pirmininkas ir tos srities ministras;

b) Ministras Pirmininkas ir Seimo Pirmininkas;

c) Respublikos Prezidentas ir Seimo Pirmininkas;

d) tos srities ministras ir Vyriausybės kancleris.

 

19. Kuri Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnio nuostata gali būti pakeista tik referendumu, kai tam pritaria ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę?

 

a) Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika;

b) Lietuvos valstybę kuria Tauta;

c) Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius;

d) Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo numatytais pagrindais.

 

20. Kokias konstitucines reikšmes pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją turi šie skaitmenys? (pavyzdžiui, 2 – pagal Konstituciją Respublikos Prezidentas gali būti renkamas ne daugiau nei dviem kadencijoms iš eilės).

 

4 – (Seimo kadencijos trukmė; savivaldybės tarybos kadencijos trukmė)

5 – (Prezidento kadencijos trukmė)

9 – (Konstitucinį Teismą sudarančių teisėjų skaičius)

16 – (amžius, iki kurio mokslas yra privalomas)

18 – (amžius, kurio sulaukus įgyjama teisė balsuoti rinkimuose)

25 – (amžius, kurio sulaukus galima kandidatuoti į Seimo narius)

40 – (amžius, kurio sulaukus galima kandidatuoti į Prezidentus)

141 – (Seimo narių skaičius)